Język rosyjski

Zapisy na testowanie

Żeby zapisać się na testowanie z języka rosyjskiego jako obcego oraz na egzamin z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej w celu otrzymywania zezwolenia pracy, zezwolenia na pobyt czasowy lub karty stałego pobytu obywatelom państw obcych należy:

 • osobiście zwrócić się do Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego pod adresem: nabierieżnaja Lejtienanta Szmidta, 11;
 • mieć przy sobie dowód tożsamości;
 • mieć inne oficjalne dokumenty zawierające informacje dotyczące poprawnego napisania nazwiska, imienia i otczestwa w języku rosyjskim oraz w transkrypcji pismem łacińskim.


Telefoniczne zapisy na testowanie: +7 (812) 325-11-24

Zapisy na testowanie oraz wydawanie certyfikatów odbywa się od poniedziałku po piątek od godz. 9:00 do godz. 18:00.

Dzień tygodnia

Rodzaj testowania

Rozpoczęcie testowania

Poniedziałek

Egzamin na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania karty stałego pobytu

10:00
Wtorek

Egzamin na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania karty stałego pobytu

10:00

Egzamin na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania zezwolenia na pobyt czasowy;

Egzamin na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania zezwolenia pracy lub patentu

14:00
Środa

Testowanie państwowe z języka rosyjskiego jako obcego

10:00

Czwartek

Testowanie państwowe z języka rosyjskiego jako obcego

10:00

Piątek

Egzamin na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania karty stałego pobytu

10:00

Egzamin na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania zezwolenia na pobyt czasowy;

Egzamin na poziomie, odpowiednim do celu otrzymywania zezwolenia pracy lub patentu

14:00

 

Wydawanie certyfikatów następuje w ciągu 1 dnia pracującego

Wydawanie certyfikatów osobom, które pomyślnie przeszły egzamin z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej (uzyskały wynik dostateczny), odbywa się w następnym po egzaminie dniu pracującym przy okazaniu dowodu tożsamości, na podstawie którego dokonywano zapisu na testowanie.

Wydawanie certyfikatów osobom, które pomyślnie przeszły testowanie państwowe, odbywa się w trzecim po egzaminie dniu pracującym przy okazaniu dowodu tożsamości, na podstawie którego dokonywano zapisu na testowanie.

Tryb egzaminu poprawkowego

Żeby zapisać się na poprawkowe testowanie z języka rosyjskiego jako obcego oraz na egzamin z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej w celu otrzymywania karty stałego pobytu lub zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom państw obcych należy:

 • osobiście zwrócić się do Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego pod adresem: nabierieżnaja Lejtienanta Szmidta, 11;
 • mieć przy sobie dowód tożsamości, z którym dokonywano zapisu na egzamin;
 • mieć inne oficjalne dokumenty zawierające informacje dotyczące poprawnego napisania nazwiska, imienia i otczestwa w języku rosyjskim oraz w transkrypcji pismem łacińskim, z którymi dokonywano zapisu na egzamin.

Osoby, które nie zdały egzaminu (uzyskały wynik niedostateczny), otrzymują zaświadczenie, na mocy którego w ciągu dwu lat mają prawo do złożenia egzaminu poprawkowego. Ilość prób ponownego złożenia egzaminu nie jest ograniczona.

Wystawienie kopii certyfikatów

W przypadku stwierdzenia przez osobę testowaną pomyłki w wydanym certyfikacie wystawia się kopię certyfikatu. W tym celu należy:

 • osobiście zwrócić się do Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego pod adresem: nabierieżnaja Lejtienanta Szmidta, 11;
 • mieć przy sobie dowód tożsamości, z którym dokonywano zapisu na egzamin;
 • mieć inne oficjalne dokumenty zawierające informacje dotyczące poprawnego napisania nazwiska, imienia i otczestwa w języku rosyjskim oraz w transkrypcji pismem łacińskim, z którymi dokonywano zapisu na egzamin.

Przy wystawieniu kopii certyfikatu wcześniej wystawiony certyfikat zostaje unieważniony. Wydawanie kopii certyfikatów odbywa się w ciągu trzech dni pracujących po złożeniu podania o wystawienei kopii przy okazaniu dowodu tożsamości, na podstawie którego dokonywano zapisu na testowanie i wprowadzenie zmian przy wystawieniu kopii certyfikatu.

Tryb realizacji testowania osób mających ograniczenia sprawności fizycznej

Osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu poświadczającego opanowanie języka rosyjskiego, znajomość historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej oraz certyfikatu o przejściu testowania państwowego w zakresie języka rosyjskiego, mające ograniczone możliwości zdrowotne lub niepełnosprawność, przechodzą testowanie w trybie indywidualnym.

Osoby ubezwłasnowolnione lub osoby mające niepełnosprawność pierwszej grupy są zwolnione z obowiązku przejścia testowania państwowego w zakresie języka rosyjskiego jako obcego. Osoby ubezwłasnowolnione oraz osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych są zwolnione z obowiązku przejścia egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej.

Mogą być zwolnione z wykonywania poszczególnych subtestów w trakcie składania egzaminu z języka rosyjskiego jako obcego, historii Rosji i podstaw ułożeń prawnych Federacji Rosyjskiej następujące osoby:

 • osoby mające częściową lub pełną utratę słuchu i/lub funkcji mowy są zwolniane ze składania subtestów “Rozumienie ze słuchu” i “Mówienie”
 • osoby mające częściową lub pełną utratę wzroku mają prawo do testowania indywidualnego, realizowanego w formie ustnej w osobnej sali w obecności pomocnika (asystenta)