زبان روسی

ثبت نام آزمون

برای ثبت نام آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان ( از جمله آزمون جهت دریافت شهروندی فدراسیون روسیه) و همینطور آزمون جامع جهت دریافت اجازه کار، اقامت موقت یا دائم شهروندان کشورهای خارجی لازم است:

 • به مرکز آزمون زبان دانشگاه دولتی سن پترزبورگ به آدرس: خیابان نابرژنایا لیتینانتا اشمیدتا، شماره ۱۱ حضوری مراجعه کنید؛
 • مدرک شناسایی به همراه داشته باشید؛
 • سایر مدارک رسمی جهت دسترسی درست به نوشتن اطلاعات از جمله نام، نام خانوادگی و پدرنامی به زبان روسی توأم با آوانویسی لاتین به همراه داشته باشید؛

ثبت نام آزمون از طریق شماره تماس: ۸۸۱۲۳۲۵۱۱۲۴ صورت می گیرد؛

ثبت نام آزمون و تحویل گواهینامه از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰ انجام می شود.

 

شنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه

 پنجشنبه

 جمعه

۱۰:۰۰

برای پذیرش تابعیت فدراسیون روسیه

برای پذیرش تابعیت فدراسیون روسیه آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان برای پذیرش تابعیت فدراسیون روسیه
13:00 ساعت   برای دریافت مجوز کار یا ثبت اختراع     برای دریافت مجوز کار یا ثبت اختراع
۱۴:۰۰   برای دریافت مجوز اقامت موقت     برای دریافت مجوز اقامت موقت
۱۴:۰۰;   به منظور اخذ اجازه اقامت     به منظور اخذ اجازه اقامت

 

صدور گواهینامه در مدت یک روز کاری انجام می شود

گواهینامه فردی که با موفقیت آزمون جامع را گذرانده است با در دست داشتن مدرک شناسایی  که توسط آن ثبت نام صورت گرفته، در روز کاری بعد از روز آزمون به  او تحویل داده می شود.

صدور گواهینامه برای TORFL

گواهینامه فردی که با موفقیت آزمون دولتی را گذرانده است  با در دست داشتن مدرک شناسایی  که توسط آن ثبت نام صورت گرفته، در سومین روز کاری بعد از روز آزمون به او تحویل داده می شود.

مراحل شرکت مجدد در آزمون

برای ثبت نام در آزمون مجدد در زبان روسی به عنوان یک زبان خارجی (از جمله برای اخذ تابعیت فدراسیون روسیه)، و همچنین برای یک آزمون جامع به منظور دریافت مجوز اقامت یا اجازه اقامت موقت، شهروندان خارجی باید:

 • به مرکز آزمون زبان دانشگاه دولتی سن پترزبورگ به آدرس: خیابان نابرژنایا لیتینانتا اشمیدتا، شماره ۱۱ حضوری مراجعه کنید؛
 • مدرک شناسایی که توسط آن ثبت نام صورت گرفته به همراه داشته باشید؛
 • سایر مدارک رسمی جهت دسترسی درست به نوشتن اطلاعات از جمله نام، نام خانوادگی و نام پدر به زبان روسی توأم با آوانویسی لاتین به همراه داشته باشید؛

فرد مردود شده در آزمون گواهی ای دریافت می کند که براساس آن ظرف مدت دو سال حق شرکت مجدد در آزمون را دارد. تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون مجدد نامحدود است.

صدور المثنی گواهینامه

در صورت وجود هرگونه مشکل در گواهینامه دریافتی المثنی گواهینامه صادر می شود. برای این لازم است:

 • به مرکز آزمون زبان دانشگاه دولتی سن پترزبورگ به آدرس: خیابان نابرژنایا لیتینانتا اشمیدتا، شماره ۱۱ حضوری مراجعه کنید؛
 • مدرک شناسایی که توسط آن ثبت نام صورت گرفته به همراه داشته باشید؛
 • سایر مدارک رسمی جهت دسترسی درست به نوشتن اطلاعات از جمله نام، نام خانوادگی و نام پدر به زبان روسی توأم با آوانویسی لاتین به همراه داشته باشید؛

زمان صدور المثنی، گواهینامه اصل ابطال می شود. تحویل المثنی در طول سه روز کاری بعد از درخواست صدور مجدد با در دست داشتن مدرک شناسایی که توسط آن ثبت نام صورت گرفته، انجام می شود.

مراحل گذراندن آزمون توسط افراد دارای معلولیت

داوطلبان دارای معلولیتی که خواهان دریافت گواهینامه تسلط به زبان روسی، تاریخ روسیه و اساس قوانین فدراسیون روسیه و یا گواهینامه آزمون زبان روسی هستند، آزمون را به صورت فردی می گذرانند.

افراد فاقد اهلیت و دارای معلولیت گروه اول از گذراندن آزمون دولتی زبان روسی به غیر روسی زبانان معاف هستند.

افراد فاقد اهلیت و افراد دارای اهلیت ناقص از گذراندن آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان، تاریخ روسیه و اساس قوانین فدراسیون روسیه معاف هستند.

افراد زیر می توانند از گذراندن آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان، تاریخ روسیه و اساس قوانین فدراسیون روسیه معاف بشوند:

 • افراد ناشنوا ، کم شنوا و یا عدم توان تکلم از گذراندن بخش شنیدن و گفتن آزمون معاف می شوند؛
 • افراد نابینا و کم بینا حق گذراندن آزمون به صورت فردی و شفاهی با حضور دستیار در اتاق جداگانه را دارند؛