برای مدارس زبان روسی به غیر روسی زبانان

وبینار ها در حیطه زبان روسی به غیر روسی زبانان

وبینار ۱. سیستم دولتی آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان (سطوح، گواهینامه ها، اهداف)

وبینار ۲. آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان، ساختار و محتوا (سطح ТЭУ-А1)

وببنار ۳. آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان ساختار و محتوا (سطح ТБУ-А2)

وبینار ۴. آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان ساختار و محتوا (سطح ТРКИ-1-В1)

وبینار۵. آمادگی دربخش های نوشتن و گفتن ТЭУ-А1 و ТРКИ1-В1 ( از لحاظ عملی)

وبینار۶. آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان ساختار و محتوا (سطح ТРКИ-2-В2)

وبینار۷. آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان ساختار و محتوا (سطح ТРКИ-3-С1)

وبینار ۸. بخش نوشتن ТРКИ-2-В2 - ТРКИ-3-С1 آملدگی عملی

وبینار ۹. بخش گفتن ТРКИ-2-В2 - ТРКИ-3-С1 آمادگی عملی

وبینار ۱۰. آزمون زبان روسی به غیر روسی زبانان ساختار و محتوا (سطح ТРКИ-4-С2)

وبینار ۱۱. بخش های نوشتن و گفتن ТРКИ-4-С2. از لحاظ عملی

وبینار ۱۲. اثبات میزان مهارت حرفه ای آزمون گیرنده، آزمون تشخیص سطح صلاحیت تستولوژیک

وبینار ۱۳. زبان روسی در حیطه ارتباطات روزمره دانش آموزان (طراحی مرکز آزمون زبان دانشگاه سن پترزبورگ)

وبینار ۱۴. آیا دانش آموز می تواند ТРКИ-4 -С2 با موفقیت پشت سر بگذراند؟ (آمادگی دانش آموزان به ТРКИ)

وبینار ۱۵. زبان روسی برای ارتباط بازرگانی، به صورت گروهی و فردی. رازهای اجرا کننده!

وبینار ۱۶. سیستم آزمون زبان روسی در حیطه ارتباطات بازرگانی. سطح یک و دو.

وبینار۱۷. پروژه های بین المللی دانشگاه سن پترزبورگ در حیطه زبان روسی به غیر روسی زبانان