Cambridge English: Advanced

Cambridge English: Advanced چیست؟

Cambridge English: Advanced آزمون زبان انگلیسی برای سطح C1 (Advanced). این گواهینامه موفقیت استثنایی شما در یادگیری زبان انگلیسی و همینطور آمادگی برای برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در محیط آکادمیک و تخصصی را تأیید می کند.

دریافت گواهینامه Cambridge English به معنی این است که شما یکی از معتبرترین میزان مهارت حرفه زبانی را در دنیا دارا می باشید. از این دستیابی شما می توانید افتخار کنید. اطلاعات بیشتر درباره آزمون Cambridge English: Advanced

گواهینامه Cambridge English: Advanced می تواند شامل نمرات «Grade A»، «Grade B» و «Grade C» باشد. در مقابل هر نمره، نمرات خاص جداول Cambridge English Scale قرار می گیرند:

  • Pass at Grade A: ۲۱۰-۲۰۰ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Pass at Grade B: ۱۹۹-۱۹۳ نمره (سطح C1 طبق CEFR)؛
  • Pass at Grade C: ۱۹۲-۱۸۰ نمره (سطح C1 طبق CEFR)؛
  • Level B2: ۱۷۹-۱۶۰ نمره.
  • نمره «Grade A» تسلط زبان انگلیسی در سطح С2 (مانند آزمون СPЕ) طبق چارچوب مشترک مرجع اروپا برای زبان‌ها  را تأیید می کند.
  • نمره های «Grade B» و «Grade C» به معنی موفقیت در آزمون و تأیید سطح مورد نیاز C1
  • نمره «Level B2» به معنی این است که مهارت آزمون دهنده مطابق سطح B2 (مانند آزمون FCE) است.

اگر آزمون دهنده نمره کافی برای سطح В2 کسب نمی کند آزمون مردود محسوب می شود و گواهینامه صادر نمی شود. اطلاعات بیشتر درباره جداول نتایج آزمون Cambridge English: Advanced.

آزمون Cambridge English: Advanced چهار نوع فعالیت گفتاری را مورد آزمایش قرار می دهد.

خواندن و دستورات (Reading & Use of English) ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

انتظار می رود که آزمون دهنده توانایی درک متون با گونه های مختلف ادبی از جمله روزنامه ها، مجلات و ادبیات و همینطور تسلط بر لغت و دستورات زبان انگلیسی را نشان دهد.

نوشتن (Writing) ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

توانایی نوشتن متون گوناگون مورد آزمایش قرار می گیرد (جستار، نامه، مقاله، گزارش، انشاء)

شنیدن (Listening) ۴۰ دقیقه

توانایی برداشت زبان گفتاری از منابع گوناگون مانند مصاحبه، برنامه رادیویی، گزارش و ارتباطات روزمره مورد آزمایش قرار می گیرد.

مکالمه (Speaking) ۱۵ دقیقه

این بخش آزمون به صورت جفت جفت برگزار می شود. آزمون دهنده لازم است توانایی مکالمه با آزمون گیرنده و آزمون دهنده دیگر و همینطور مهارت سخنرانی تکگفتاری را نشان دهد.

 

اطلاعات بیشتر درباره ساختار آزمون

 

منابع جهت آمادگی

منابع مفصل درباره هر بخش آزمون Cambridge English: Advanced در سایت Cambridge English در دسترس می باشند.

در صورتیکه روش های یادگیری و پیشرفت زبان انگلیسی مؤثر برای شما جالب توجه هستند  در بخش "یادگیری زبان انگلیسی" در سایت Cambridge English  تعدادی منابع و بازی های درسی رایگان هستند که می توانید به آن دسترسی داشته باشید.