Cambridge English: Business Vantage و Higher

"Cambridge English: Business Vantage" و "Cambridge English: Higher" چیست؟

Cambridge English: Business Vantage، آزمون زبان انگلیسی برای سطح B2 (Upper-Intermediate) است. این گواهینامه توانایی شما در استفاده از زبان انگلیسی در محیط بازرگانی را تأیید می کند.

Cambridge English: Business Higher، آزمون زبان انگلیسی برای سطح С1 (Advanced). این گواهیانمه توان شما استفاده از زبان انگلیسی در محیط بزرگانی در سطح بالا تأیید می کند.

گواهینامه Cambridge English: Business Vantage و Higher می تواند شامل نمرات «Grade A»، «Grade B» و «Grade C» باشد. در مقابل هر نمره، نمرات خاص جداول Cambridge English Scale قرار می گیرند:

Cambridge English: Business Vantage

Cambridge English: Business Higher

  •  Pass at Grade A: ۱۹۰-۱۸۰ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Pass at Grade B: ۱۷۹-۱۷۳ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Pass at Grade C: ۱۷۲-۱۶۰ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Level В1: ۱۵۹-۱۴۰ نمره.
  • Pass at Grade A: ۲۱۰-۲۰۰ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Pass at Grade B: ۱۹۹-۱۹۳ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Pass at Grade C: ۱۹۲-۱۸۰ نمره (سطح C2 طبق CEFR)؛
  • Level В2: ۱۷۹-۱۶۰ نمره.

نمره «Grade A» در آزمون Cambridge English: Business Vantage و Cambridge English: Business Higher تسلط بر زبان انگلیسی در سطح В2 و С1 طبق جداول CEFR به ترتیب تأیید می کنند. نمره های «Grade A»، «Grade B» و «Grade C» به معنی موفقیت در آزمون و تأیید سطح مورد نیاز. نمره های «Level B1» و «Level B2» به معنای این است که مهارت آزمون دهنده به ترتیب متناسب سطح В1 و В2 است. در صورتیکه آزمون دهنده نمره کافی کسب نمی کند آزمون مردود محسوب می شود و گواهینامه صادر نمی شود.

آزمون Cambridge English: Business Vantage و Higher چهار نوع فعالیت گفتاری را مورد آزمایش قرار می دهد.

Business Vantage

خواندن (Reading) ۱ ساعت

توانایی کار با انواع گوناگون متون نوشتاری به زبان انگلیسی از جمله مقالات تجاری و مراسلات کاری مورد آزمایش قرار می گیرد.

نوشتن (Writing) ۴۵ دقیقه

توانایی نوشتن متون نوشتاری گوناگون به زبان انگلیسی از جمله نامه های کاری، درخواست ها، گزارش ها و ... مورد آزمایش قرار می گیرد.

شنیدن (Listening) ۴۰ دقیقه

توانایی درک متون شفاهی به زبان انگلیسی از جمله مصاحبه، گزارش ها و ... مورد آزمایش قرار می گیرد.

مکالمه (Speaking) ۱۴ دقیقه

توانایی شرکت در مکالمه مربوط به تجارت مورد آزمون قرار می گیرد.

 

اطلاعات بیشتر درباره ساختار آزمون Cambridge English: Business Vantage

Business Higher

خواندن (Reading) ۱ ساعت

توانایی کار با انواع گوناگون متون نوشتاری به زبان انگلیسی از جمله مقالات تجاری و مراسلات کاری مورد آزمایش قرار می گیرد.

نوشتن (Writing) ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

توانایی نوشتن متون نوشتاری گوناگون به زبان انگلیسی از جمله نامه های کاری، درخواست ها، گزارش ها و ... مورد آزمایش قرار می گیرد.

شنیدن (Listening) ۴۰ دقیقه

توانایی درک متون شفاهی به زبان انگلیسی از جمله مصاحبه، گزارش ها و ... مورد آزمایش قرار می گیرد.

مکالمه (Speaking) ۱۶ دقیقه

توانایی شرکت در مکالمه مربوط به تجارت مورد آزمون قرار می گیرد.

 

اطلاعات بیشتر درباره ساختار آزمون Cambridge English: Business Higher

منابع جهت آمادگی

منابع مفصل درباره هر بخش آزمون Cambridge English: Business Vantage در سایت Cambridge English در دسترس می باشند. منابع مفصل درباره هر بخش آزمون Cambridge English: Business Higher در سایت در دسترس می باشند.