Cambridge English: Key

"Cambridge English: Key" چیست؟

Cambridge English: Key آزمون زبان انگلیسی برای سطح А2 (Elementary) می باشد. این گواهینامه مهارت صحبت به زبان انگلیسی را در دفعات محدود از اتفاقات ساده تأیید می کند.

گواهینامه Cambridge English: Key می تواند شامل نمرات «Pass with Distinction»، «Pass with Merit» و «Pass» باشد. و در مقابل هر نمره نمرات جداول Cambridge English Scale می باشند:

  • Pass with Distinction: ۱۵۰-۱۴۰ نمره (سطح B1 طبق چارچوب مشترک مرجع اروپا برای زبان‌ها)
  • Pass with Merit: ۱۳۹-۱۳۳ نمره
  • (سطح A2 طبق چارچوب مشترک مرجع اروپا برای زبان‌ها)
  • Level A1: ۱۱۹-۱۰۰ نمره

نمره «Pass with Distinction» تسلط بر زبان انگلیسی در سطح B1 (مانند آزمون PET) طبق چارچوب مشترک مرجع اروپا برای زبان‌ها را تأیید می کند. نمرات «Pass with Merit» و «Pass» به معنی موفقیت در آزمون و تأیید سطح مورد نیاز. نمره «Level A1» به معنی این است که مهارت آزمون دهنده در سطح A1 است. اگر آزمون دهنده نمره کافی برای سطح A1 کسب نمی کند آزمون مردود محسوب می شود و گواهینامه صادر نمی شود.

آزمون "Cambridge English: Key" شامل سه بخش است:

خواندن و نوشتن (Reading and Writing)

۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

توانایی درک متون ساده تألیف شده به زبان انگلیسی و علائم رانندگی، بروشورها و روزنامه ها مورد آزمایش قرار می گیرد

شنیدن (Listening)

۳۰ دقیقه

توانایی درک متون شفاهی به زبان انگلیسی و اعلامیه ها و سخن هم صحبت که آرام و واضح صحبت می کند مورد آزمایش قرار می گیرد.

مکالمه (Speaking)

۱۰-۸ دقیقه

توانایی شرکت در مکالمه با موضوع مطالب آشنا و پرسش و پاسخ آنان مورد آزمایش قرار می گیرد

 

اطلاعات بیشتر درباره ساختار آزمون

منابع برای آمادگی

منابع مفصل برای هر بخش آزمون Cambridge English: Key در دسترس در سایت Cambridge English.

در صورتی که روش های یادگیری و پیشرفت زبان انگلیسی موثر برای شما جالب توجه هستند بخش "یادگیری زبان انگلیسی" در سایت Cambridge English که در آن تعدادی منابع و بازی های درسی رایگان هستند، در دسترس می باشد.

در دانشگاه سن پترزبورگ هم آزمون Cambridge English: Key for Schools برگزار می شود. ساختار آن با آزمون Cambridge English: Key مطابقت دارد. خاصیت این آزمون در این است که محوریت  محتوای موضوعات آن بر کودکان در سنین مدرسه  قرار دارد.