Cambridge English: Preliminary

"Cambridge English: Preliminary" چیست؟

Cambridge English: Preliminary، آزمون زبان انگلیسی برای سطح B1 (Intermediate) است. این گواهینامه توانایی مکالمه شما در اتفاقات روزمره را تأیید می کند.

گواهینامه Cambridge English: Preliminary می تواند شامل نمرات «Pass with Distinction»، «Pass with Merit» و «Pass» باشد. و در مقابل هر نمره نمرات جداول Cambridge English Scale می باشند:

  • Pass with Distinction: ۱۷۰-۱۶۰ نمره (سطح B2 طبق چارچوب مشترک مرجع اروپا برای زبان‌ها)؛
  • Pass with Merit: ۱۵۹-۱۵۳ نمره (سطح В1 طبق CEFR)؛
  • Pass: ۱۵۲-۱۴۰ نمره (سطح В1 طبق CEFR)؛
  • Level A2: ۱۳۹-۱۲۰ نمره.

نمره «Pass with Distinction» تسلط بر زبان انگلیسی در سطح B2 (مانند آزمون FCE) طبق جداول CEFR تأیید می کند. نمره «Pass with Merit» و «Pass» به معنی گذراندن آزمون و تأیید سطح مورد نیاز می باشد. نمره «Level A2» به معنی که مهارت آزمون دهنده در سطح A2 است (مانند آزمون KET). اگر آزمون دهنده نمره کافی برای سطح A2 کسب نمی کند آزمون مردود محسوب می شود و گواهینامه صادر نمی شود.

Cambridge Englishآزمون Preliminary شامل سه بخش است:

خواندن و نوشتن (Reading and Writing)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

توانایی برداشت موضوع اصلی از متون ساده نوشتاری به زبان انگلیسی و روزنامه ها و مجلات وهمینطور استعمال صحیح لغت و عبارات مشهور و جمله سازی طبق قواعد نحوی انگلیسی مورد آزمایش قرار می گیرد.

شنیدن (Listening)

۳۶ دقیقه

توانایی درک متون شفاهی به زبان انگلیسی و همینطور اعلامیه ها و مکالمات در موضوعات روزمره مورد آزمایش قرار می گیرد.

مکالمه (Speaking)

۱۲-۱۰ دقیقه

توانایی شرکت در مکالمه با موضوع مطالب آشنا، پرسش و پاسخ در مورد آنها و همینطور بیان درباره علائق خود مورد آزمایش قرار می گیرد.

 

اطلاعات بیشتر درباره ساختار آزمون

منابع جهت آمادگی

منابع مفصل درباره هر بخش آزمون Cambridge English: Preliminary در سایت Cambridge English در دسترس می باشند.

در صورتی که روش های یادگیری و پیشرفت زبان انگلیسی مؤثر برای شما جالب توجه هستند در بخش "یادگیری زبان انگلیسی" در سایت Cambridge English تعدادی منابع و بازی های درسی رایگان هستند که می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

همنطور در دانشگاه دولتی سن پترزبورگ آزمون Cambridge English: Preliminary for Schools برگزار می شود. ساختار آن مطابق آزمون Cambridge English: Preliminary می باشد. خاصیت این آزمون در این است که محوریت موضوعات محتوای آن بر روی کودکان در سنین مدرسه توجه دارد.