گواهینامه های مردودی

شماره گواهینامه های رد شده :

  • شماره ۱۲۰۴۰۰۰۹۲۶۲۳ از تاریخ ۱۳/۱۰/۲۰۲۰
  • شماره ۰۴۲۴۰۰۲۲۷۹۱۵ از تاریخ ۳۰/۰۵/۲۰۲۰
  • شماره ۱۲۰۵۰۰۰۰۳۱۱۷ از تاریخ ۲۶/۰۳/۲۰۱۸
  • شماره ۱۲۰۵۰۰۰۰۵۹۴۴ از تاریخ ۲۱/۰۳/۲۰۱۸