Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις υπαλλήλων του Κέντρου Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

 1. Актуальность заданий субтеста «Письмо» Теста по русскому языку как иностранному (на примере субтеста «Письмо» ТРКИ-I/B1, ТРКИ-II/B2, ТРКИ-III/C1)

  Н.А. Дубинина

 2. Тест по РКИ для школьников (Разработка Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета)

  Н. А. Дубинина, И. Ю. Ильичёва, Д. В. Птюшкин — Журнал «Русский тест: теория и практика», № 6, 2018

 3. Опыт подготовки школьников к ТРКИ

  Р. М. Доктор, Э. А. Бюхнер, Н. А. Дубинина, И. Ю. Ильичева — Журнал «Русский язык за рубежом. Спецвыпуск «Русистика в Германии», 2017

 4. Коммуникативная значимость графики в аспекте тестирования по русскому языку как иностранному (на примере русской письменной речи греков; уровни А2, В1)

  Н. А. Дубинина, Л. В. Ракитина — Журнал «Русский тест: теория и практика», № 5, 2017

 5. Тестирование по русскому языку как иностранному для школьников уровня С1 и подготовка к ТРКИ-III

  Н. А. Дубинина — Сборник «От билингвизма к транслингвизму: про и контра». Материалы III международной научно-практической конференции под эгидой МАПРЯЛ. Москва, РУДН, 1 — 2 декабря 2017 года», М., РУДН, 2017

 6. Подготовка школьников к ТРКИ (субтесты «Письмо» и «Говорение»)

  И. Ю. Ильичева — Сборник «От билингвизма к транслингвизму: про и контра». Материалы III международной научно-практической конференции под эгидой МАПРЯЛ. Москва, РУДН, 1 — 2 декабря 2017 года, М., РУДН, 2017

 7. Тестология. Сб. статей по материалам XLVI Международной филологической конференции 13–22 марта 2017 г. Санкт-Петербург. 2017. С.56–62.

  Дубинина Н.А. Субтест «Говорение» теста по русскому языку как иностранному для школьников (уровень С1)

 8. Билингвизм в современном мире. Материалы международной научно-практической конференции 22–23 марта 2019 [электронное издание]. Парма, Милан (Италия). С. 188–191.

  Дубинина Н.А. Тестирование по русскому языку как иностранному для детей. Разработка Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета

 9. Тестология. Научно-практический журнал. 1(13) /2019. Санкт-Петербург. Златоуст. 2019. C. 45–52

  Ильичёва И.Ю., Дубинина Н.А., Лейфланд-Бернтссон Л.В., Куликовская Л.Ю. Признание статуса носителя русского языка: формат экзамена

 10. Тестология. Научно-практический журнал. 1(13) /2019. Санкт-Петербург. Златоуст. 2019. C. 37–40

  Дубинина Н.А., Ильичева И.Ю., Смирнова-Энрикес А., Мазнова С., Фомина В. Тестирование по русскому языку как иностранному в Бразилии. Опвыт подготовки и проведения

 11. Тестология. Сб. статей по материалам XLVII Международной филологической конференции (Санкт-Петербург, 19–28 марта 2018 г.). Казань. 2018. C. 25–30

  Дубинина Н.А., Ильичева И.Ю. К вопросу о реновации заданий ТРКИ-II/B2, ТРКИ-III/C1, ТРКИ-IV/C2

 12. Тестология. Научно-методический журнал. 2(14)/2020. Санкт-Петербург. Лема. 2020. C. 104–114

  Dubinina A., Smirnova Henriques A., Maznova S., Fomina V., Mikheeva Yu., Dos Reis A., Yermalayeva Franco V. Survey of Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) participants in Brazil

 13. Τεστολογία. Научно-методический журнал. 2(14)/2020. Санкт-Петербург. Лема. 2020. С. 45–54

  Дубинина Н.А., Ильичева И.Ю. К вопросу о разработке рейтерских таблиц для уровней от ТЭУ/А1 до ТРКИ-I/В1

 14. Русский язык на перекрестке эпох: традиции и инновации в русистике: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Ереван, 26 – 28 сентября 2019 г. – Ереван: РАУ, 2019. – С. 52 – 58.

  Ильичева И.Ю., Дубинина Н.А., Азарян Н.М. ТРКИ как независимая аттестация школьников (из опыта проведения ТРКИ в Баварии) / И.Ю. Ильичева, Н.А. Дубинина, Н.М. Азарян

 15. Учителю русской зарубежной школы. Сборник статей под ред. Гельфрейх П.Г., Голубевой А.В. Санкт-Петербург. Златоуст. 2019. C. 253–263.

  Дубинина Н.А., Ильичева И.Ю., Птюшкин Д.В. Сертификат по русскому языку как иностранному для детей (Разработка Центра языкового тестирования СПбГУ)

 16. Потенциал ТРКИ при обучении детей русскому языку в Японии (Teaching Russian to children in Japan: TORFL Prospects) 日本在住の子どものロシア語教育におけるTORFLテストの可能性

  Н.А. Дубинина, Г.С. Хигаси-Шатохина (Доклад на конференции «Преподавание русского языка в Японии как родного, наследуемого и иностранного. Молодое поколение: их опыт, проблемы и задачи». Япония, Саппоро, 06-07 февраля 2021 г.)

 17. Д. В. Ptyushkin "δραστηριότητες που στοχεύουν στη διάδοση και διάδοση της ρωσική γλώσσα και τον πολιτισμό, καθώς και τη διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας του ρωσική σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εφαρμόζονται από Ρωσική πανεπιστήμια το 2021"

 18. Dubinina, N. A; Smirnova Henriques, А.: Implementação da prova de proficiência em russo TRKI/TORFL como uma ferramenta de avaliação de alunos brasileiros

 19. Рецензии на книгу тренировочных тестов серии ТРКИ на 100%, В1, журнал «Русский язык за рубежом» № 3/2021

Άλλες παρουσιάσεις